Afdrukken

In de luren geblogd?

Reactie op ‘De luren van Evolutie.EU’, gepubliceerd op JangaBlog, 5 februari 2009 (geraadpleegd op 13 oktober 2010)

Ik heb het artikel van Janga in stukjes geknipt en overal op gereageerd. Janga bekritiseert een aantal artikelen op Evolutie.EU. Telkens zullen de links naar de betreffende artikelen gegeven worden. Uiteraard kan de lezer Janga’s kritiek en mijn reactie erop het beste volgen als hij die artikelen even doorneemt. Citaten van Janga staan weergegeven in het blauw. Citaten uit alle andere bronnen (inclusief andere artikelen van Evolutie.EU) zijn in het paars.


Het lijkt zo onschuldig, een website met de naam Evolutie.EU en webadres www.evolutie.eu, gestart in of vlak voor het Darwinjaar 2009.

Evolutie.EU is sinds voorjaar 2007 in de lucht en is niet gestart met het oog op het Darwinjaar.

Je verwacht hier allerlei informatie over evolutie, Darwin, fossielen, genetica en aanverwante onderwerpen aan te treffen.

En informatie over een aantal van die onderwerpen valt hier ook inderdaad te vinden. Al is deze site nog altijd onder constructie en nog lang niet compleet.

Niets is minder waar: evolutie.eu is een ronduit creationistische website en wel één van het jongeaardetype.

Wat een vreemde opmerking. Uit het feit dat dit een creationistische website is, volgt nog niet dat er geen informatie over evolutie te vinden valt. Op creationistische sites kun je juist een heleboel informatie over dat onderwerp vinden. Alleen is het natuurlijk niet de informatie die evolutionisten graag verspreid zien worden.

Het webadres is vermoedelijk met opzet gekocht om zand in de ogen te strooien. Een adequater webadres zou zijn geweest www.anti-evolutie.eu.

De domeinnaam Evolutie.EU is gekocht omdat het een mooie domeinnaam is. Veel mooier dan de suggestie die Janga doet. Iedere goede webmaster kiest een zo aantrekkelijk mogelijke URL uit, om zoveel mogelijk bezoekers te trekken.

Andere evolutionisten hebben dezelfde kritiek ook al eens geuit, en die kritiek wordt hier en hier uitvoerig weerlegd. Kortweg komt het erop neer dat er niets mis mee is om een website te vernoemen naar hetgeen je bestrijdt. Maar goed, dat wil er bij evolutionisten niet in. Waarschijnlijk zijn ze gewoon jaloers op m’n mooie domeinnaam. ;-)

Zoals de website zelf zegt: “[...] maar je kunt hier nu al terecht voor allerlei informatie over één van de belangrijkste vraagstukken die er zijn: waar komen we vandaan? Schepping of evolutie?” De website is dus niet zozeer een bron van informatie over evolutie, maar over een vraagstuk, namelijk dat over onze oorsprong. Maar in plaats van zo veel mogelijk neutraal en objectief dit oorsprongsvraagstuk te behandelen en verscheidene invalshoeken te belichten, heeft de website het antwoord al klaar. Dit antwoord is schepping en evolutie bestaat niet.

Eerlijk gezegd vind ik de beschuldiging van subjectiviteit één van de meest nietszeggende beschuldigingen die je maar kunt maken. Dat kun je namelijk bijna altijd wel roepen. En natúúrlijk ben ik niet objectief: ik heb een hele duidelijke mening. Net als Janga zelf trouwens. En ik kom ook direct voor die mening uit. Dus laten we niet langer zeuren over subjectiviteit en gewoon kijken naar de kracht van de argumenten.

‘Evolutie bestaat niet’ is overigens een beetje een vage uitspraak. Als je ‘evolutie’ definieert als ‘verandering over tijd’ of ‘verandering in genfrequenties’ of zelfs ‘het ontstaan van nieuwe soorten’, dan erken ik van harte dat evolutie plaatsvindt. Maar evolutie in de zin van ‘alle organismen stammen af van een gezamenlijke voorouder’ wil ik inderdaad bestrijden.

Dit blijkt al uit het introductieartikel. Daar staat te lezen: “Fedor [Steeman] heeft gelijk als hij zegt dat hetgeen wij creationisten geloven statisch is. De Bijbel verandert niet, dus ook wij veranderen niet van mening bij het eerste het beste tegenargument. Fedor vindt dit een argument om creationisme ‘onwetenschappelijk’ te noemen. Maar hé, geldt voor evolutionisme niet exact hetzelfde?

Nee, want in de eerste plaats is evolutie een historisch feit, waarvoor de bewijzen uit diverse disciplines komen, zoals: genetica, paleontologie en geologie.

Janga bekritiseert het oude introductieartikel. Inmiddels staat er een nieuwe versie, waarin het citaat dat hij aanhaalt (in het paars) niet voorkomt.

Niettemin blijf ik bij mijn statement: over het algemeen zijn evolutionisten niet minder dogmatisch dan creationisten. (In beide kampen zijn er natuurlijk uitzonderingen.) Evolutionistische woordvoerders roepen vaak heel hard dat wetenschappelijke theorieën over onze oorsprong puur naturalistisch moeten zijn. Maar door zo te hameren op naturalisme, sluit je schepping al bij voorbaat uit. En als je schepping uitsluit, dan moet er wel een vorm van evolutie hebben plaatsgevonden. Is dit niet ultiem dogmatisch? Dit wordt verder uitgelegd in het nieuwe introductieartikel.

In de tweede plaats geeft de evolutietheorie een wetenschappelijke verklaring voor dit historische feit, met onder andere de ingrediënten: variatie, overerving en selectie (VOS). Ook hiervoor zijn vele bewijzen voorhanden, zowel uit de natuur als uit het lab. Evolutie is geen dogma maar een conclusie die volgt uit vele feiten en waarnemingen.

Creationisten erkennen de ‘ingrediënten’, maar geven aan dat variatie en selectie nooit zullen leiden tot een evolutie van bacterie naar mens. Zie FAQ & VLA - Aangezien natuurlijke selectie werkzaam is, en positieve mutaties soms voorkomen, moet opwaartse evolutie wel plaatsvinden! Zie ook deze video waarin op deze kwestie ingegaan wordt.

Voor het creationisme daarentegen zijn géén bewijzen. Creationisten moeten zich in allerlei bochten wringen om eruit te laten komen wat zij willen, namelijk een hooguit 10.000 jaar oude Aarde en hemel. Zij werken naar een van tevoren vaststaand en onveranderlijk antwoord toe. Daarvoor moet de gevestigde consensus op vele gebieden wijken, zoals: genetica, paleontologie, archeologie, geologie en kosmologie. En dan nog lukt het niet! Dit is inderdaad geen wetenschap meer maar pure dogma.

Tja, dit is gewoon een hoop geklets zonder onderbouwing. Van de ‘gevestigde consensus’ hoeven we niet zo onder de indruk te zijn: zie FAQ & VLA - De overgrote meerderheid van de wetenschappers gelooft in evolutie!

Vervolgens gaat Janga in op een afbeelding die in het oude introductieartikel stond. Omdat deze afbeelding niet opgenomen is in het nieuwe introductieartikel, heb ik de afbeelding nog even uit de archiefkast getrokken:

Janga is natuurlijk niet blij met wat hier te zien is, en reageert als volgt:

Verderop gaat het introductieartikel helemaal de mist in wanneer het spreekt over het christelijke en het naturalistische wereldbeeld en hun ‘logische gevolgtrekkingen’: de ‘ethiek die hierop volgt’ en het resultaat daarvan. Uiteraard leidt het het [sic] christelijke wereldbeeld tot pais en vree (ik chargeer) en het naturalistisch wereldbeeld tot abortus, euthanasie en losbandigheid (ik chargeer niet).

Tja, als je een wetenschappelijke theorie en een subjectief wereldbeeld al niet uit elkaar kan houden, dan kan ik me voorstellen dat je van evolutie niets wilt weten. Want dat uit de evolutietheorie níét volgt hoe we ons als mensen moeten gedragen, schijnt de (onbekende) schrijver van de website niet begrepen te hebben.

Janga is degene die zaken door elkaar haalt. Ik had het over de ethische gevolgen van het naturalistische wereldbeeld, niet over de gevolgen van de evolutietheorie.

Natuurlijk zijn die twee (het naturalistische/atheïstische wereldbeeld en de evolutietheorie) wel nauw aan elkaar gerelateerd. Het naturalistische wereldbeeld is bijna volledig afhankelijk van de evolutietheorie: als atheïst heb je bijna geen keus dan een vorm van evolutie aan te hangen. Zoals evolutionist Richard Dawkins zei: “Darwin heeft het mogelijk gemaakt om een intellectueel vervuld atheïst te zijn.” En omgekeerd heeft de acceptatie van de evolutietheorie velen tot atheïsme gedreven.

Wat betreft de ethiek die volgt uit respectievelijk het christelijke en het naturalistische wereldbeeld: Janga kan hoog en laag springen, maar er is gewoon geen speld tussen te krijgen. Wat de bovenstaande afbeelding zegt klopt als een bus: uit het christelijke wereldbeeld volgt dat God bepaalt wat goed en wat kwaad is.

Uit het naturalistische wereldbeeld, daarentegen, volgt helemaal geen ethiek, en dus is ieder mens helemaal vrij om zelf te bepalen wat goed en kwaad is. En in deze maatschappij heeft dat inderdaad geleid tot abortus, euthanasie en losbandigheid.

De evolutietheorie is moreel neutraal, net als de relativiteitstheorie of de wetten van de thermodynamica. Zelfs Richard Dawkins maakt zich er hard voor dat wij mensen, juist omdat we de natuur doorzien, ons niet door haar hoeven te laten leiden.

Hier heeft Janga het wederom over de evolutietheorie, maar nogmaals: het gaat om het naturalistische wereldbeeld. Uitgaande van dat wereldbeeld bestaat er simpelweg geen basis voor moraliteit.

Uit het feit dat wij (delen van) de natuur doorzien volgt niet dat we ons aan een bepaalde ethiek moeten houden.

En dat het christelijke wereldbeeld leidt tot een ethiek van slaafse gehoorzaamheid aan een godheid […]

Het christelijke wereldbeeld leidt inderdaad tot de conclusie dat we gehoorzaam moeten zijn aan de Schepper. Aan de negatieve manier waarop Janga dit formuleert, kunnen we zien dat dit hem helemáál niet aanstaat. En velen zijn het met Janga eens. Maar je eigen voorkeur is geen goed criterium op basis waarvan je de waarheid kunt vaststellen.

[…] zonder zelf na te denken […]

Welnee. De Bijbel roept ons juist op om van God te houden met geheel ons verstand (Matteüs 22:37).

Maar nog belangrijker voor deze discussie over ethiek: binnen het christelijke wereldbeeld is er tenminste iets om over na te denken! Binnen het christelijke wereldbeeld bestaat er tenminste een basis van waaruit we kunnen werken wanneer we onze ideeën ontwikkelen over goed en kwaad, namelijk de bedoelingen van de Schepper.

Dit geldt niet voor het naturalistische wereldbeeld. Als er geen God is, is er helemaal niets op basis waarvan we een ethiek kunnen ontwikkelen. (In praktijk komt het er op neer dat atheïsten hun ethische ideeën baseren op hun eigen smaak. Maar daarop kun je geen ethiek funderen. Ethiek gaat over de vraag wat deugdelijk is. Onze smaak heeft te maken met wat wij het prettigst vinden. Dat zijn twee verschillende dingen.)

[…] tot het vermoorden van mensen die het niet met je eens zijn […]

Dat wordt op deze website niet verzwegen, maar wordt hier behandeld: FAQ & VLA: Religieuze mensen zijn bevattelijk voor een ‘goddelijke opdracht’ om dood en verderf te zaaien.

[…] en tot het tegen hun zin laten lijden van mensen die daarvan af willen en kunnen, wordt op de website fijntjes verzwegen.

Wat fijn trouwens dat Janga tóch lijkt in te zien dat de keuze voor een wereldbeeld allerlei ethische consequenties heeft. Laten we eens kijken naar de twee wereldbeelden die we op deze website vergelijken:

Onder een naturalistisch wereldbeeld is er helemaal niets mis met euthanasie. But then again, onder dat wereldbeeld is helemaal nergens iets mis mee. Ook niet met moord op mensen die nog wèl verder willen leven. Of met liegen. Of met stelen. Of met verkrachting. Of met het “tegen hun zin laten lijden van mensen die daarvan af willen en kunnen”. Hoe oneens atheïsten het met de laatste vier zaken ook mogen zijn, ze kunnen op basis van hun eigen wereldbeeld onmogelijk aantonen waarom die dingen écht slecht zijn. Dus als je het naturalistische wereldbeeld aanneemt om van het verbod op euthanasie af te komen, blaas je daarmee impliciet de fundering voor wat voor moraal dan ook op.

Aan de andere kant, onder een christelijk wereldbeeld is euthanasie verboden omdat moord verboden is. Maar uit het christelijke wereldbeeld volgt niet dat we mensen kunstmatig maar zo lang mogelijk in leven moeten houden. Afzien van behandelen, of zelfs het stopzetten van een behandeling, waardoor de patiënt sterft (zoals ook gebeurd zou zijn bij gebrek aan moderne medische middelen), is niet per se moreel verwerpelijk.

Hoe dan ook, binnen een christelijk wereldbeeld is al het lijden in de wereld ten eerste het gevolg van de zonde van de mens, en ten tweede van tijdelijke aard.

1. De Zondvloed en het Fossielenarchief
Uiteraard wordt op deze website de zondvloedgeologie gepromoot en de wetenschappelijke geologie afgekraakt. Om met het laatste te beginnen: de conclusie van het artikel begint met: “In tegenstelling tot de indruk die sommige mensen hebben, is de welbekende geologische kolom geen geobserveerd feit, maar slechts een interpretatie van de geobserveerde volgorde in het fossielenbestand. Bijna nergens ter wereld vinden we aardlagen van alle perioden; de geologische kolom is samengesteld door de volgorde in het ene gebied door te trekken naar het andere.” [Nadruk door mij. - Janga]

Bijna ... is nog niet helemaal, zal ik maar zeggen. Zowel het Bonapartebasin in Australië als het Willistonbasin in het noorden van de VS en het zuiden van Canada bevatten aardlagen uit elke periode van de geologische kolom.

Daarom gebruik ik ook het woordje ‘bijna’.

Bovendien is het doortrekken van de volgorde in het ene gebied naar die in het andere gebied gerechtvaardigd omdat de overlap dikwijls groot is. Wat dit betreft is Afbeelding 3 in het artikel illustratief en beter dan de tekst eronder. In de afbeelding worden aardlagen van verschillende (fictieve) vindplaatsen naast elkaar getoond met steeds 1 of 2 diersoorten (fossielen) per vindplaats. De vindplaatsen worden met elkaar verbonden door 2 rode lijnen die 1 tijdinterval daartussen aanduiden. Dit is uiteraard een vereenvoudigde voorstelling van zaken. In werkelijkheid worden in veel vindplaatsen meer dan 2 fossielen aangetroffen in meer dan 2 aardlagen en is de overlap tussen de volgordes onderling groter dan 1 interval. Het praatje bij het plaatje schijnt dit helaas niet te erkennen en doet de geologische kolom af als ‘interpretatie’.

Het plaatje illustreert slechts het principe. En er staat dan ook boven dat het “een versimpelde weergave […] met slechts drie soorten fossielen op zes locaties” is. Hoe groot de overlap in werkelijkheid is, valt nog te bezien.

Het artikel erkent dat de volgorde een geobserveerd feit is, maar stelt dat de geologische kolom (die verschillende leeftijden toekent aan verschillende lagen) een interpretatie is. Dat punt blijft overeind.

Nee, dan de zondvloedgeologie. Hier zijn heel grote problemen mee, die de website nergens noemt. Zelfs de door John Woodmorappe voorgestelde TAB’s (Tectonically-Associated Biological Provinces) kunnen niet verklaren hoe het komt: …

Het TAB-model van John Woodmorappe wordt beslist niet gepresenteerd als het ultieme antwoord op alle geologische vraagstukken. Het is slechts een hypothese die eigenlijk niet verder ontwikkeld is nadat Woodmorappe het in 1983 publiceerde. Het is niet meer dan een oplossingsrichting die misschien de moeite waard is om verder te onderzoeken. Ik kan moeilijk beoordelen of de observaties die Janga hieronder noemt inderdaad problematisch zijn voor het TAB-model, en ik zal simpelweg vanuit het algemene zondvloedmodel reageren, zonder uit te gaan van een specifieke subhypothese zoals het TAB-model.

… dat er boven water meerdere lagen fossiel koraal boven elkaar worden aangetroffen (koraal groeit langzaam); …

Dit is geen probleem voor het zondvloedmodel. Janga lijkt ervan uit te gaan dat het fossiele koraal autochtoon is, d.w.z. dat het geleefd heeft op de plaats waar het begraven is. Binnen het zondvloedmodel is er echter veel te zeggen voor een allochtone interpretatie, d.w.z. dat het elders geleefd heeft, maar dat het tijdens de zondvloed vanuit een andere locatie naar de plaats van afzetting is getransporteerd. Zo kunnen er makkelijk meerdere koraalbevattende lagen boven elkaar afgezet zijn.

… dat er plaatsen zijn waar hetzelfde koudwater- en warmwaterplankton elkaar afwisselen binnen 1 geologische periode (bijv. koud – warm – koud – warm – koud – warm); …

Ook al zouden we accepteren dat de identificatie van koud- en warmwaterplankton juist is, is het alsnog onduidelijk op welke manier dit een probleem zou zijn voor het zondvloedmodel. Opnieuw is hier de bovenstaande uitleg over een allochtone oorsprong van toepassing. Er zijn geen warme en koude perioden nodig om deze observatie te verklaren, maar slechts stromen van water uit warmere en koudere delen van de oceaan, gedurende één en dezelfde catastrofe.

… dat ijsboringen soms wel 100.000 jaar spannen; en …

Dat wordt behandeld in het artikel Jaarlijkse ijslagen en de Bijbelse tijdschaal.

... dat er eigenlijk sporadisch fossielen worden gevonden en niet alle dieren en planten gewoonweg begraven.

Ik weet niet wat Janga hiermee bedoelt.

2a. Toenemende Stratigrafische Ranges
2b. Fossiele anomalieën
Indrukwekkende rijtjes, hoor, behalve dat ze geen probleem vormen. Het oprekken van een range van een bepaald fossiel is een logisch gevolg van het feit dat het (ooit) oudst bekende fossiel van na het ontstaan van de soort is en het (ooit) laatst bekende fossiel van voor de tijd van uitsterven is. Eerdere of latere fossielen zijn dus mogelijk.

Dat klopt, maar het punt dat het artikel wil maken (dat stratigrafische ranges alsmaar langer worden, en de mate van ‘volgorde’ in het fossielenarchief dus voortdurend afneemt) blijft overeind. Alle genoemde stratigrafische range verlengingen zijn behoorlijk drastisch. Allemaal voegen ze tientallen of zelfs honderden miljoenen jaren aan de range toe, of overschrijden ze belangrijke geologische grenzen (zoals de Perm-Trias grens, of de Krijt-Tertiair grens). En geregeld moeten evolutionistische ideeën over wanneer fylogetische splitsingen plaatsvonden herzien worden door dit soort nieuwe vondsten. Het gemak waarmee evolutionisten met dit soort herzieningen omspringen geeft aan hoe flexibel het evolutieraamwerk allerhande observaties kan accommoderen.

Een echt probleem zou zijn een konijn in het Cambrium, dat geen sporen van reworking vertoont.

Tja, maar in het Cambrium bevinden zich louter fossielen van mariene organismen, dus zelfs creationisten verwachten er geen konijnen te vinden.

Reworking is een zeldzaam doch bekend verschijnsel, dat vaak zijn sporen achterlaat op het fossiel. De meer dan 200 keer die genoemd worden lijken misschien veel, maar het is een fractie van de pakweg 250 miljoen gedocumenteerde fossielen.

Dat is waar, maar die 200 voorbeelden zijn ook slechts een klein sample van de vele fossiele anomalieën. Over die 200 voorbeelden wordt gezegd: “The entries are examples only and do not represent a comprehensive literature search.

Bovendien weten we niet hoe vaak controversiële fossielen simpelweg niet gerapporteerd worden, of hoe vaak de classificatie van een fossiel wordt gestuurd door de veronderstelde leeftijd ervan.

3. Overeenkomsten tussen verschillende organismen bewijzen dat zij via afstamming aan elkaar verwant zijn
Uit de genetica kennen we niet-werkende DNA-componenten die vreemd genoeg dezelfde verwantschapsboom van het leven volgen als de wel-werkende genen: dit zijn de pseudogenen en de uitgeschakelde retrovirussen. De beste verklaring voor het feit dat kapotte zaken in een boomstructuur vallen, is gemeenschappelijke afstamming. Fouten hopen zich op over vele generaties nakomelingen. Je komt hier niet weg met de verklaring ‘om functionele redenen’, want het gaat om zaken die niet functioneren. Of moeten we, o niet-falsfieerbaarheid!, geloven dat God allerlei dieren en planten alvast met een reservoir aan fouten heeft geschapen? Klinkt als dezelfde god die fossielen stiekem in de grond heeft gestopt ...

Helemaal mee eens, dus die uitvlucht zullen we inderdaad maar niet nemen. Tegen Janga’s argument zijn twee bezwaren in te brengen:

  • Het is onduidelijk hoe vaak die verwantschapsbomen nou echt overeenkomen. Verwantschapsbomen die berekend zijn op basis van verschillende delen van het genoom verschillen geregeld van elkaar en van bomen die zijn gebaseerd op morfologische eigenschappen.
  • De veronderstelde non-functionaliteit van de betreffende sequenties is onzeker. Er is veel wat we nog niet weten, en van steeds meer pseudogenen (en zelfs van sommige retrovirussen) wordt ontdekt dat ze wel degelijk functies vervullen.

4. C-14 Overschrijdt Houdbaarheidsdatum
Sommige oude aardlagen en gesteenten bevatten nog steeds een minieme hoeveelheid van het radioactieve koolstof-14 (C-14), terwijl dit volgens hun, op andere gronden vastgestelde ouderdom, allang verdwenen had moeten zijn. In een artikel op TalkOrigins dat wordt aangehaald, wordt uitgelegd wat hierover bekend is (www.talkorigins.org/faqs/c14.html). Dit zou komen doordat lange tijd nieuw C-14 als vervalproduct in de uranium-thoriumreeks wordt aangemaakt. Evolutie.EU rekent even na dat de verhouding tussen koolstof en uranium dan zo klein is, dat 90% van het gesteente uit uranium had moeten bestaan.

Daarmee doet de schrijver het TalkOriginsartikel geen recht, of hij heeft het niet gelezen. Want wat staat er verderop in dat artikel: “So, the physicists want to find fossil fuels that have very little C-14. In the course of this work, they've discovered that fossil fuels vary widely in C-14 content. Some have no detectable C-14; some have quite a lot of C-14. Apparently it correlates best with the content of the natural radioactivity of the rocks surrounding the fossil fuels, particularly the neutron- and alpha-particle-emitting isotopes of the uranium-thorium series.” [Nadruk door mij. - Janga] Aha, het gaat dus om radioactiviteit in het omringende gesteente. Ach ja, creationisten citeren wel vaker selectief. Altijd de originele referentie lezen, is het advies.

Dit is een belachelijke beschuldiging, zoals iedereen die beide artikelen leest kan nagaan. Kathleen Hunt, de schrijfster van het artikel op TalkOrigins, heeft het één keertje over uranium in de omringende gesteenten, maar meestal praat ze gewoon over uranium in steenkool. Aan het eind van het artikel geeft ze enkele voorbeelden van “high uranium content in certain coals” en refereert ze naar een drietal papers die dit zouden moeten illustreren.

Wat de beschuldiging nog belachelijker maakt, is dat ik in mijn artikel óók de optie van uranium in omringende gesteenten noem. In mijn artikel staat: “Russell Rotta berekende ook of andere mogelijke bronnen van C-14 misschien soelaas bieden, zoals grote hoeveelheden uranium en thorium in naburige gesteenten, of contaminatie van de steenkoollagen met atmosferische koolstof-14. Maar al deze potentiële oplossingen blijken meer dan een factor van duizend tekort te komen om toereikend te zijn.” Of het koolstof-14 nou in het steenkool zelf of in de omringende gesteenten geproduceerd zou moeten worden maakt eigenlijk geen snars uit. In beide gevallen is de hoeveelheid geproduceerde C-14 niet toereikend. Janga doet mijn artikel dus geen recht, of hij heeft het niet gelezen.

5. Als God zo goed is, waarom heeft Hij organismen dan uitgerust met dodelijke wapens, [...]?
Hmm, wat doet dit op een website die over evolutie zou gaan? O ja, de website gaat niet over evolutie! Overigens, het blijft mij een volkomen raadsel waarom de gehele mensheid en alle dieren en alle planten gestraft zouden moeten worden voor iets wat 2 mensen ooit gedaan zouden hebben. Moet je je voorstellen: U heeft gestolen? Nou, dan straffen we u, uw partner, uw kinderen, uw kleinkinderen, uw achterkleinkinderen, uw huisdieren, uw planten, ...

Maak je niet druk. We kunnen er rustig op vertrouwen dat iedereen die onschuldig sterft naar het paradijs gaat. Degenen die niet onschuldig zijn… tja, die hebben gewoon geen poot om op te staan wanneer ze God ergens van beschuldigen.

En dan nog dit: uiteraard zijn wetenschappers die evolutie als consensus in de wetenschap accepteren ‘gelovigen in miljoenen jaren’, ‘evolutionisten’ en zelfs ‘anticreationisten’ en is evolutie slechts een ‘model’ of zelfs een ‘raamwerk’. Zo denken creationisten dus. Zoals de waard is ...

Deze kritiek slaat nergens op. Ik ben juist heel toegeeflijk richting evolutionisten door het principe van ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ toe te passen. Ik heb het over het evolutieraamwerk vs. het scheppingsraamwerk, het evolutiemodel vs. het scheppingsmodel, evolutionisten vs. creationisten. Zoals je ziet is dit volledig eerlijk.

Waarom vindt Janga het niet leuk? Omdat Janga, evenals de meeste evolutionisten, veel liever ziet dat er gebruik gemaakt wordt van gekleurde terminologie. Volgens hem moet het zijn wetenschappers vs. gelovigen, evolutiewetenschap vs. scheppingsgeloof, evolutie vs. creationisme, et cetera. Zie het artikel Tien tactieken om het creationisme zwart te maken zonder ook maar één inhoudelijk argument!, tactiek #2.

En het woordje ‘anticreationisten’ gebruik ik alleen wanneer dit echt de meest toepasselijke term is: wanneer ik refereer naar mensen die kritiek uiten op creationisten zonder dat ik wil specificeren wat hun eigen stellingname is.

Enzovoort, enzovoort. Hier wil ik het bij laten, want ik kan in het bestek van 1 blog echt niet alle onzin behandelen die ‘evolutie’.eu rondbazuint.

Kortom, ben je op zoek naar eerlijke informatie over evolutie en kom je bij evolutie.eu terecht, wees dan gewaarschuwd. Het webadres strookt niet met de inhoud. Laat je er niet door in de luren leggen.

Janga heeft zelfs niet één fout op deze website weten te vinden, laat staan dat hij een geloofwaardig pleidooi tegen het scheppingsmodel heeft gehouden. Laat je dus niet door hem in de luren bloggen.